Specialepris Hall of Fame Indkaldelser Baggrund Årets nominerede

Indkaldelse som pdf

Indstillinger

Indstillingen på dansk eller engelsk og et virksomt link til selve specialerapporten (alternativt vedhæftet som pdf) sendes senest 1.oktober 2023 som e-post til Styregruppen for Specialeprisen i IT e-post: ncjuul@ida-it.net

IT Specialepris 2023
Vejledere af specialer og eksamensprojekter på kandidatniveau fra datalogiske og datatek-niske institutter ved de højere læreanstalter inviteres hermed til at indstille kandidatspecialer til prisen for bedste speciale i datalogi/IT for kalenderåret 2022 og forårssemesteret 2023.
Indkaldelse af indstillinger til prisen
for bedste speciale i datalogi/IT
Styregruppen for Specialeprisen i IT indkalder hermed indstillinger af projekter til prisen for bedste kan-didatspeciale/eksamensprojekt udarbejdet og afleveret i kalenderåret 2022 og forårssemesteret 2023 ved et af de datalogiske og datatekniske institutter ved de højere læreanstalter i Danmark. Prisen er uddelt siden 1991, oprindeligt af Dansk Selskab for Datalogi og siden 2022 (vedr. specialer afleveret i 2021) af Styregruppen for Specialeprisen i IT.

Hver vejleder ved institutterne har mulighed for at indstille ét projekt til prisen. Der er vide rammer for, hvilke emner, der kan komme i betragtning. Der kan være tale om et program eller en algoritme, et teoretisk bidrag, udviklingsmetoder, teknikker og værktøjer, eller problemstillinger knyttet til indføring og brug af IT-baserede produkter. Nominerede projekter og vindere fra tidligere år vil kunne ses på: datalogi.dk.
Som overordnet krav til at et projekt kan komme i betragtning stilles, at projektet

 • enten er nyskabende,
  • dvs. rummer selvstændige nye resultater af teoretisk eller empirisk art, eller
  • nye praktiske konstruktioner,
 • eller viser ny anvendelse,
  • dvs. original anvendelse af datalogiske principper eller konstruktioner på et nyt problem eller på en ny må-de,
 • eller formidlende på et højt pædagogisk plan,
  • dvs. samler, bearbejder og præsenterer et vanskeligt tilgængeligt fagligt område bedre end det hidtil er gjort.
Det skal bemærkes, at specialets betydning for praksis vægtes ligeligt med de akademiske kvaliteter.

Nomineringsproces

For at komme i betragtning ved prisuddelingen skal et projekt indstilles til prisen af den til projektet knyttede vejleder og de(n) indstillede kandidater skal indvillige i at blive indstillet herunder at specialekarakteren indgår i indstillingen. Forfatterne giver samtidig tilladelse til at specialerapporten offentliggøres på specialeprisens hjemmeside, eller alternativt bidrager med et virksomt link, hvor specialerapporten kan læses.

Indstillingen skal være på højst een side og rumme et resumé af projektet sammen med vejlederens detaljerede begrundelse for indstillingen. Fortrolige specialer, hvor det ikke er muligt at offentliggøre indstillingen eller speciale eller holde et offentligt foredrag om indholdet, kan ikke deltage. Specialets censor og karakter bedes anført sammen med aktuelle e-postadresse for forfatter(e) og vejleder. Indstillingen vil blive offentliggjort på datalogi.dk med link til specialerapporten. Her vil man også kunne finde oplysninger om tidligere pristildelinger.

Styregruppen vil med udgangspunkt i de indsendte projekter nedsætte en priskomite til udpegning af vinderprojektet. Styregruppen vil i samarbejde med priskomitéen tilrettelægge bedømmelsen således, at de ca. 5 bedste projekter indgår i en slutrunde, hvorfra vinderprojektet vælges af priskomitéen. Forfatterne samt vejledere til projekterne fra denne slutrunde vil blive indbudt til prisoverrækkelse, som forventes at finde sted fredag den 3. november 2023 i forbindelse med Driving IT konferencen i Ingeniørforeningslokaler på Kalvebod Brygge i København.

For yderligere oplysninger, kontakt Niels Christian Juul, IDA IT via ncjuul@ida-it.net eller tlf 46 74 38 60.